Policy

Miljö- och kvalitetspolicy

Timab:s inriktning är att bedriva tillverkning och reparationer av maskiner. Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser av produkter enligt kunders önskemål. Inom organisationen jobbar vi för att uppnå principen noll fel både inom kvalitets‐ och miljöområdet.

Våra ledstjärnor är:

  • att rätt kvalitet i alla lägen skall vara vårt främsta konkurrensmedel
  • att göra rätt från början och leverera i rätt tid gäller för allt arbete i företaget
  • att vi skall vara en given partner för våra kunder genom att motsvara eller helst överträffa deras krav och förväntningar
  • att vårda och utveckla våra medarbetare så vi kan uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss
  • att genomföra kontinuerlig förbättring av verksamheten bl. a genom att förebygga och förhindra upprepning av störningar i verksamheten
  • att ur miljösynpunkt ständigt förbättra och utveckla verksamheten samt förebygga förorening
  • att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning samt övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde
  • att i möjligaste mån välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete

Arbetsmiljöpolicy

Tibro Maskinreparationer skall så långt det är möjligt undvika skador och sjukdomar beroende på arbetet eller dess utformning.

Vi har som grundsyn att alla skall trivas och utvecklas på arbetet. Inom vår organisation accepterar vi ingen diskriminering vare sig det gäller kön, sexuell läggning, handikapp eller etnisk bakgrund.

Vårt arbetsmiljöarbete skall vara ett av de instrument vi använder för att nå bättre trivsel, ökad produktivitet och även uppnå den kvalitet som våra kunder kräver.

Vi skall arbeta för en rak och öppen diskussionsform mellan arbetsledning och medarbetare. Ett samarbete kring arbetsmiljöfrågor är för oss en självklarhet.

Alla som är verksamma inom företaget har ansvar för att vårt arbetsmiljöarbete fungerar.

Alla som är verksamma inom företaget är lojala mot företaget och mot kunder.